Management 2014                                                                 Home
O konferenciji / Basic Info
Organizatori / Organizers
Impresum / Imprint
Uvodna reč / Foreword
Sadržaj / Table of Contents
Recenzenti / Reviewers
Sponzori / Sponsors

Acrobat Reader Installer

PREDGOVOR
Međunarodna konferencija o poslovno ekonomskom i informatičkom menadžmentu sve više postaje mesto razmene znanja i iskustva o teoriji i praksi menadžmenta, kod nas i u svetu. Gradeći je na platformi okupljanja i ravnopravnog uključivanja svih stručnih potencijala u zemlji i inostranstvu, zajedno stvaramo kompetentni nacionalni i internacionalni forum o menadžmentu.
Projekat poslovnog menadžmenta na globalnom nivou se nalazi u punom zamahu, tako da danas, između "Menadžmenta 2012" i ove Konferencije imamo veći potencijal znanja i iskustva, nego što ih je bilo ukupno pre dve godine.
Globalni cilj Konferencije je uspostavljanje međunarodnog foruma za razmenu znanja, iskustva i informacija o različitim aspektima menadžment filozofije danas i sutra.
Parcijalni ciljevi ovog skupa su: (I) Kreiranje filozofskih, naučnih, tehnoloških i praktičnih modela i znanja za različite probleme: industrijskog menadžmenta, menadžmenta informacionih sistema, finansijskog menadžmenta, menadžmenta održivog razvoja, menadžmenta znanja, sportskog menadžmenta, menadžmenta kvalitetom, menadžmenta u turizmu, kriznog menadžmenta, menadžmenta u teoriji i praksi i ekonomije savremenog društva; (II) Generisanje novih ideja zasnovanih na domaćoj i međunarodnoj razmeni znanja i informacija; (III) Formiranje domaće naučne i stručne strategije za rad u široj oblasti menadžmenta između dve konferencije i (IV) Prezentacija stečenih iskustava i postignutih rezultata preduzeća u primeni i unapređenju savremenih metoda i tehnika menadžmenta.
Zadaci Konferencije se definišu kao: (I) diskusija o različitim aspektima modernog menadžmenta u svetu i kod nas, (II) promovisanje, teorijsko razmatranje i praktična analiza i primena različitih alata i tehnika za unapređenja menadžmenta, i (III) uspostavljanje veza između različitih struka specijalnosti kako to menadžment zahteva.
Broj i kvalitet prihvaćenih radova iz Srbije i inostranstva obezbeđuje realizaciju postavljenih ciljeva. Ove godine je posle stručne recenzije prihvaćeno 145 radova za saopštavanje. Njihove osnovne karakteristike su: (i) visok naučno – stručni nivo, (ii) širenje problema projekata poslovnog ekonomskog, industrijskog i informatičkog menadžmenta u različite privredne grane i (iii) veliki broj radova koji dolazi iz privrede.
Veliki broj institucija, organizacija i pojedinaca su doprineli uspešnoj pripremi konferencije, što se posebno odnosi na autore prihvaćenih radova. Svima se najtoplije zahvaljujem.
Na kraju, u ime Programskog i Organizacionog odbora i u svoje lično ime se najtoplije zahvaljujem svim autorima, koji su dali doprinos uspehu naše Konferencije.

U Beogradu,
25.04.2014.


Prof. dr Milija Bogavac


PREFACE
The international conference on business, economics and informatics management is increasingly becoming a place of exchanging knowledge and experiences about the theory and practice of management, both at home and in the world. By building this conference on the platform of gathering and equal participation of all expert capacities in this country and abroad, together we create a competent national and international forum on management.
The project of business management on a global level has been taking its full swing, thus resulting in the fact that today, between the two conferences, ''Management in 2012" and this one, we have a greater potential of knowledge and experience than two years ago.
The global goal of the conference is to establish an international forum for exchange of knowledge, experiences and information about various aspects of the management philosophy today and in the future.
Partial goals of this meeting are: (i) creating philosophical, scientific, technological and practical models and knowledge on variety of problems such as: industrial management, information systems management, financial management, management of sustainable development, knowledge management, sports management, quality management, tourism management, crisis management, management in theory and practice and economics of modern society; (II ) Generating new ideas based on domestic and international exchange of knowledge and information; (III ) Forming the national scientific and technical strategy for work in the wider field of management between the two conferences, and (iv) Presenting the gained experiences and achieved results of the enterprise in the application and improvement of contemporary management methods and techniques.
The conference tasks are defined as follows: (I) discussion on various aspects of modern management in the world and in our country, (II) promotion, theoretical considerations and practical analysis and application of various tools and techniques for improvement of management, and (III) establishment of links between different specialty fields as it is required by management.
The number and quality of the accepted papers from the country and abroad are ensuring the achievement of the set goals. This year, after the peer review, 145 papers have been accepted for the conference. Their main characteristics are: (i) high scientific - professional level, (ii) the expanding the project problems concerning business, economics, industrial and information management to various industries, and (iii) a large number of papers coming from the field of economy.
A large number of institutions, organizations and individuals have contributed to the successful preparation of the conference, particularly with regard to the authors of the accepted papers.
Finally, on behalf of the Program and Organizing Committee and myself, I would like to thank all the authors who have contributed to the success of our Conference.

In Belgrade,
25/04/2014


Prof. Dr. Milija Bogavac