Ananiev Simeon, Kirova Antoaneta

GREEN BALKAN TRANSPORT CORRIDORS

Svetlana Anđelić, Zoran Čekerevac, Stanislav Glumac

PRIMENA KOMPJUTERSKOG ADAPTIVNOG TESTIRANJA KAO ALATA MENADŽMENTA LJUDSKIM RESURSIMA

Ljiljana Arsić, Kristina Cvetković, Jelena Premović

KLASTERI KLJUČ KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Čedomir Avakumović, Jelena Avakumović, Nikola Vujačić

UPRAVLJANJE RIZIKOM U POSLOVANJU PPS-a

Jelena Avakumović, Čedomir Avakumović, Nikola Vujačić

ULOGA PLANIRANJA U SMANJENJU RIZIKA KOD INVESTICIONIH PROJEKATA

Mehmed Avdagić, Maja Radić, Dževada Avdagić

DEMOKRATIZACIJA MENADŽMENTA U PROCESIMA PROMJENA

Petar Belokapić, Milija Bogavac, Žarko Ristić

UPRAVLJANJE EKONOMSKOM NAUKOM

Milija Bogavac, Žarko Ristić

EKOLOŠKI MENADŽMENT

Miodrag Brzaković, Tomislav Brzaković, Miodrag Zlatković

PERSPEKTIVE KANALA MARKETINGA

Nikola Bulatović, Snežana Trmčić, Ivana Bulatović

ZNAČAJ I ULOGA MARKETINGA U POLITIČKOM ODLUČIVANjU

Zoran Čeganjac, Jelena Kostadinović, Milan Đuričić

ZNAČAJ MENADŽERA U OBLASTI INFORMACIONIH SISTEMA

Čekerevac Zoran, Ristić Slobodan, Živković Dubravko

RAČUNARSTVO U OBLAKU I OBEZBEĐENJE KVALITETA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Václav Cempírek, Jaromír Široký, Petr Nachtigall

MARKET ACTORS USING THE CORRIDOR OF PROJECT FLAVIA

Kristina Cvetković, Ljiljana Arsić, Jelena Premović

TEHNOLOŠKE PROMENE U FUNKCIJI UNAPREĐENJA KONKURENTSKIH STRATEGIJA

Ljiljana Dimitrijević, Sladjana Vujičić, Zoran Dimitrijević

MARKETING KONTROLA I VIŠESTRUKI ODNOSI STEJKHOLDERA
PREDUZEĆA

Mirko Đapić, Ljubomir Lukić, Veda Kilibarda

STANDARDIZACIJA U OBLASTI MENADŽMENT RIZIKA

Branislav Djordjević, Slobodan Janjić

PITANJA I PROBLEMI VEZANI ZA RAST I ODGOVORNOST

Milan Đuričić, Zaga Aćimović, Zoran Čeganjac

MOGUĆI UZROCI POGREŠNIH ODLUKA U MENADŽMENTU

Jasminka M. Đurović, Miloje A. Jelić 

MENADŽMENT U POLJOPRIVREDI

Katarina Grujić, Nada Živanović

EKOLOŠKI MENADŽMENT – TRENDOVI RAZVOJA U AMBIJENTU

Vladimir Grujić, Goran Vukadinović 

KRIZNI MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Svetlana Ivanković

INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA

Dragan Ivković, Goran Kvrgić, Dušan Cogoljević 

UPRAVLJANJE RIZICIMA UVOĐENJEM SISTEMA MENADŽMENT KONTROLE

Jakovljević Vladimir, Gačić Jasmina

ZAŠTITA KRITIČNE INFRASTRUKTURE U KRIZNIM SITUACIJAMA

Danijela Janjić, Ivana Živković, Dragan Simov

MOGUĆNOSTI PROCENE REALNE VREDNOSTI GLOBALNIH BRENDOVA NA TRŽIŠTU

Dragan S. Janjušić, Dragan Đ. Psodorov, Snježana M. Gagić

THE USE OF TRADITIONAL MANAGEMENT TOOLS IN APPROACH OF THE FOOD WASTE PROBLEMS IN FOOD INDUSTRY

Slavko Karavidić, Marija Čukanović Karavidić, Dragica Jovančević

MENADŽMENT U OBRAZOVANJU U FUNKCIJI DRUŠTVENO-EKONOMSKOG RAZVOJA SRBIJE

Lidija Marković, Srđan Isaković, Slavica Arsenović 

KAKO RAZUMETI I PREVAZIĆI PROBLEM SARADNJE I KOMUNIKACIJE SA 
„TEŠKIM LJUDIMA“

Danijela Martinović, Mira Šunjić-Beus, Mirha Ćar

ODRŽIVI EKONOMSKI RAZVOJ - TRAČAK NADE ZA NAŠU PLANETU

Božidar Mihajlović, Snežana Kirin

"ZELENA ENERGIJA" NA MOSTOVIMA, POLJIMA I NADVOŽNJACIMA

Bojan Milosavljević, Bratislav Mikarić, Dušan Trajković

PRIMENA MOODLE-A U IZVOĐENJU STUDIJSKOG PROGRAMA AKREDITOVANOG ZA UČENJE NA DALJINU

Momirović Dragan, Stanković Svetislav

DUŽNIČKA KRIZA U SRBIJI-PRETI LI NAM GRČKI SCENARIO

Ružica Mrkalj, Bogdana Mrkalj, Milana Mrkalj

MENADŽMENT OBRAZOVANJA

Milena Nikolić, Milen Nikolić

VREDNOSNE ORJENTACIJE U MENADŽMENTU

Milen Nikolić, Borivoje Prokopović

O LIDERU KAO STRATEGU

Ivan Peronja, Antonio Kardum, Anita Krolo Crvelin

WORKERS MULTIFUNCTIONALITY AS A METHOD FOR OPTIMIZATION OF HUMAN RESOURCES

Martin Petruf, František Olejník

NEW TRENDS OF MANAGEMENT AND LOGISTICS IN AIR TRANSPORT

Vladimir Prebiračević, Dušan Jarić, Radmila Ćurčić 

SPREČAVANJE MOBINGA KAO POTREBA SAVREMENOG MENADŽMENTA

Bratislav Prokopović, Tatjana Prokopović

MARKETING ISTRAŽIVANJE I INFORMACIJA

Karolina Prokopović, Borivoje Prokopović

O ORGANIZOVANJU POSLOVOĐENJA UOPŠTE

Tatjana Prokopović, Bratislav Prokopović

MENADŽMENT USLUGA U NACIONALNOJ EKONOMIJI

Živojin Prokopović, Milena Nikolić

MENADŽMENT I FINANSIJSKI KONSALTING DANAS

Jelena Radomirović, Karolina Prokopović

DIREKTIVE EVROPSKE UNIJE

Adnan Rovčanin, Adna Mataradžija, Amra Mataradžija

UPRAVLJANJE ZNANJEM KROZ PRIMJENU ALATA POSLOVNE INTELIGENCIJE

Monika Rózsová

THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Ana Skorup, Milan Krstić,Radomir Bojković

MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI I MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

Srđan Skorup, Ana Skorup, Marija Marković

MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI I DOPUNSKA EDUKACIJA MENADŽERA

Radmila Jablan Stefanović

INNOVATIONS IN COMPANIES’ COST MANAGEMENT

Ivan Todorović, Stefan Komazec, Jovan Krivokapić

ODNOSI PROMENA ORGANIZACIONE STRUKTURE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Dušan Trajković, Bojan Milosavljević, Bratislav Mikarić

INTEGRISANO XML RAZVOJNO OKRUŽENJE U POSLOVNOJ PRIMENI

Snežana Trmčić, Vladimir Dragojlović

MARKENTIŠKA KULTURA U OBRAZOVNO-VASPITNIM USTANOVAMA

Jelena Vasiljević

DOLAR I EVRO - SUKOB INTERESA

Vlada Živanović, Nada Živanović, Marija Živanović

MENADEŽMENT PROIZVODA U FUNKCIJI EFIKASNIH TEHNIKA

Nada Živanović, Marija Živanović, Vlada Živanović

MENADŽMENT PROCESIMA U FUNKCIJI PLANSKIH ODLUKA