Osnovne informacije / Basic Info

Cilj konferencije / CONFERENCE GOALS

Menadžment je osnova za efikasno i kvalitetno poslovanje. Ostvarivanje efikasnog menadžmenta poslovanja u oblasti  ekonomije, informatike, ekologije, agrobiznisa, kriznog menadžmenta, i dr. kao i stvaranje povoljnih uslova rada u ovim oblastima predstavlja osnovni zadatak svakog privrednog subjekta u državi i u celini.
Ovo je prilika da se privrednici  i šira javnost upoznaju sa trenutnim stanjem i perspektivama u okviru tematskih oblasti obuhvaćenih programom, kao i opšteg  stanja  poslovanja preduzeća kod nas i u okruženju, kriznog menadžmenta, organizacije privrednih aktivnosti i drugih značajnih oblasti privrede kod nas i u okruženju uz uvažavanje koncepta društvenog razvoja zemlje i uključivanja u Evropske integracije.
U zaključcima Konferencije biće predloženi elementi strategije kvalitetnog poslovno-industrijskog menadžmenta sa konkretnim rešenjima kvaliteta menadžmenta, upravljanja rizicima, adaptaciji tehnoloških sistema, savremenih proizvodnih i poslovnih procesa kao i zaštiti zdravlja radne i životne sredine.

Management is the foundation of efficient and quality business today. Realization of efficient business management in the areas of economics, informatics, ecology, crisis management, agribusiness etc, as well as creation of positive environment for activities in these areas, are the main tasks of modern management which has special importance for every economic entity in the country and the entire community.
This is an opportunity for businessmen and the general public to learn about the current state and perspectives within the thematic areas covered by the conference program, as well as about the general state of business enterprises locally and in surrounding countries, with crisis management, organization of activities and other important areas with respect to social development of countries and the European integrations.
The conclusions of the Conference will propose elements of business and industrial management strategy with specific solutions for management, risk management, adaptation of technology systems, modern manufacturing and business processes, as well as for occupational health and working environment.

Tematske oblasti / TOPICS

1.      Menadžment u ekonomiji / Management in Economics
2.      Menadžment u industriji / Management in Industry
3.      Menadžment u kriznim situacijama / Management in Crisis Situations
4.      Menadžment u transportu / Management in Transport
5.      Tehnologije i alati kvaliteta u menadžmentu / Technologies and Quality Tools in Management    
6.      Marketing menadžment istraživanja / Marketing Management of Research
7.      Primena informacionih tehnologija u menadžmentu / Application of  IT in Management
8.      Menadžment u ekologiji /  Management in Ecology
9.      Poslovni menadžment u agrobiznisu / Business Management in Agribusiness
10.    Pravni aspekti menadžmenta / Legal Aspects of Management

Jezici konferencije / CONFERENCE OFFICIAL LANGUAGES

NAUČNI ODBOR / SCIENTIFIC COMMITTEE:

ORGANIZACIONI ODBOR / ORGANIZING COMMITTEE: