Uvodni radovi / Plenary Session

Novák Ladislav, Seidl Miloslav

RISKS IN PASSENGER TRAFFIC

Petruf Martin, Mrkvička Vladimír

LOGISTIC SOLUTION OF CRISIS SITUATIONS

Sekcija A: Menadžment proces / Section A: Management Process

Aksentijević Jelić Ana, Avakumović Čedomir, Jelić Miloš

KOMPETENTNOST I RAZVOJ KARIJERE U PROIZVODNO-POSLOVNOM SISTEMU

Arizanović Goran, Krstić Milan, Bojković Radomir

RAZVIJANJE MENADŽERSKE KREATIVNOSTI

Avakumović Julija, Avakumović Jelena, Vujačić Nikola

MARKETING MENADŽMENT U POSLOVNO PROIZVODNIM SISTEMIMA

Avakumović Julija, Milinković Miloš, Vujačić Nikola

KONTROLING KVALITETA U USLUGAMA

Bećirović Suad, Plojović Šemsudin, Ujkanović Enis

CONSEQUENCES OF RISING PUBLIC DEBTS

Cvetković Kristina, Arsić Ljiljana,

BENCHMARKING KAO MENADŽERSKA AKCIJA

Cvetković Kristina, Arsić Ljiljana,

LOGISTIKA MODERNOG POSLOVANJA I ORGANIZACIJA BIZNISA

Đorđević Branislav

LEADERSHIP COMMUNICATION

Đorđević Branislav , Janjić Vasiljević Danijela

OBEZBEDJIVANJE INFORMATIVNE KONTROLE: EFIKASNO REAGOVANJE NA PROMENE OKRUŽENJA

Đorđević Branislav, Miletić Slavomir

HOLISTIKA KAO NOV PRISTUP U MENADŽMENT PROCESU

Đuričić Zorana, Jovanović Ksenija, Đuričić Rade

BENCHMARKING KAO INSTRUMENT SAVREMENOG MENADŽMENTA

Erić Dušanka, Arizanović Goran, Arizanović Milan

UNAPREĐENJE KVALITETA I PRODUKTIVNOSTI RADA KROZ ULAGANJE U LJUDSKE RESURSE

Kolarević Milan, Pantelić Tihomir, Trifunović Savo, Ostraćanin Nenad

METODOLOGIJA IZRADE STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA

Martinović Milan, Tanasković Zorica, Skorup Srđan

UPRAVLJANJE RAZVOJEM PREDUZEĆA I PREDUZETNIČKA STRATEGIJA

Martinović Milan, Tanasković Zorica

UTICAJ PROMENE MENADŽMENTA U PREDUZEĆU NA ZAPOSLENE

Milenković Branislav, Ćosović Mehdija, Stanković Sunčica

DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA - IMPERATIV SAVREMENOG MENADŽMENTA

Nikolić Dijana, Borojević Siniša, Petridis Georgios

STRATEGIJA RAZVOJA DIJAGNOSTIKE - BITAN FAKTOR U MENADŽMENTU

Radović Dragan, Radović Branka, Bracanović Zlata

UTICAJ STRATEGIJE PREDUZEĆA NA KONKURENTSKU PREDNOST

Skorup Ana, Krstić Milan, Bojković Radomir

MERENJE INOVACIJA IKT U POSLOVNIM SISTEMIMA

Trifunović Savo, Kovacs Erno, Skorup Ana, Skorup Srđan

TIMSKI MENADŽMENT I NOVI DUH TOLERANCIJE U SVETU RADA

Vujičić Lidija

KULTURA ORGANIZACIJE

Sekcija B: Menadžment u industriji / Section B: Industrial Management

Biočanin Rade, Mijajlović Jasmina, Badić Mirsada

ENERGETSKA EFIKASNOST I ŽIVOTNA SREDINA

Đuričić Milan, Krstić Milan, Đorđević Ljubodrag, Aćimović-Pavlović Zagorka

KONCEPT TEHNOLOŠKO-ISTRAŽIVAČKOG CENTRA ZA UNAPREĐENJE REGIONALNOG TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Đuričić Milutin, Pećinar Miladin, Aćimović Pavlović Zagorka, Čučković Dragan,

ALARMANTNO STANJE ZAGAĐENOSTI VAZDUHA U URBANIM SREDINAMA I MERE ZA NJEGOVO POBOLJŠANJE

Marić Aleksandar, Ljubodrag Đorđević

MENADŽMENT PROCESA PROIZVODNJE I RIVERSNA LOGISTIKA

Milosavljević Zorana, Milosavljević Gordana, Nestorović Olgica

EKOLOŠKI RIZICI I EKONOMIJA U ODRŽIVOM RAZVOJU

Milosavljević Zorana, Nestorović Olgica, Milanović Jelena

ODNOS MENADŽMENTA I EKOLOGIJE U ODRŽIVOM RAZVOJU

Radojević Zoran, Rakonjac Milorad, Rakonjac Ivan

MESTO, ULOGA I ZNAČAJ MENADŽERA U PROIZVODNOM SISTEMU

Stefanović Slobodan, Milosavljević Zorana, Zdravković Dragan

MENADŽMENT U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Sekcija C: Menadžment u kriznim situacijama / Section C: Crisis Management

Avakumović Čedomir, Avakumović Jelena, Milinković Svetlana

KRIZNI MENADŽMENT U POSLOVNO PROIZVODNIM SISTEMIMA

Avakumović Čedomir, Milinković Svetlana, Vujačić Nikola

MENADŽMENT RIZIKA

Avakumović Julija, Avakumović Jelena, Milinković Miloš

KOMUNICIRANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA

Đuričić Milutin, Bojković Radomir , Đuričić Rade, Skorup Srđan,

MENADŽMENT RIZIKOM PROJEKTA

Hollá Katarína, Ristvej Jozef, Moricova Valéria

SLOVAK REPUBLIC SECURITY RISKS IN THE 21ST CENTURY

Janjić Slobodan, Milosavljević Gordana, Janjić Danijela

AKTIVNOSTI MENADŽMENTA POSLOVNOG SISTEMA U KRIZNIM SITUACIJAMA

Lukić Slobodan, Bakić Ranko, Lukić Slaviša

SANACIONI MENADŽMENT

Luskova Maria, Čekerevac Zoran

FACING RISKS IN MANAGEMENT ACTIVITIES

Míka Vladimir Tomáš, Ondrušek Miloš

ACTUAL PROBLEMS OF CRISIS MANAGEMENT THEORY

Momirović Dragan, Nestorović Olgica, Milosavljević Gordana

MENADŽMENT I ODRŽIVI RAZVOJ U VREMENU SVETSKE EKONOMSKE KRIZE

Petrović Pero, Živković Aleksandar

SISTEM UPRAVLJANJA I PLANIRANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Petrović Slobodan , Čekerevac Zoran, Milanović Zoran

POLITIKA INFORMACIONE BEZBEDNOSTI KAO ELEMENT PREVENCIJE KRIZNIH SITUACIJA

Radović Dragan, Milić Živorad, Radović Branka

KRIZA EKONOMIJE MALOG PREDUZEĆA I STRATEGIJA OPORAVKA

Šabović Šerif, Šabović Šejla

UPRAVLJANJE RIZIKOM U USLOVIMA KRIZE

Sekcija D: Menadžment u transportu / Section D: Transport Management

Tomić Vojislav, Janošević Dragoslav, Živković Ivana

MENADŽMENT KOORDINIRANJA PERSONALA I TROŠKOVA CARGO TERMINALA U KRIZNIM SITUACIJAMA

Sekcija E: Tehnike i alati menadžmenta / Section E: Management Technologies and Tools

Čekerevac Zoran, Anđelić Svetlana, Glumac Stanislav, Dragović Nikola

SAVREMENE TENDENCIJE PRIMENE GIS TEHNOLOGIJA

Grgurović Biljana, Štrbac Slavica, Popović Mirjana

POZICIONIRANJE NA TRŽIŠTU KOMERCIJALNIH USLUGA U POŠTANSKOJ DELATNOSTI

Kadušić Esad, Bojović Petar, Vegara Alija, Kurtović Rejhan

INNOVATIVE USE OF GIS IN THE KEY BUSINESS PROCESSES OF COMPANIES

Marković Marija, Nikolić Zoran, Milovankic Radovan

SPECIFIČNOSTI SOFTVERA TEAMVIEWER ZA PODRŠKU TIMSKOM RADU NA DALJINU

Plojović Šemsudin, Bećirović Suad, Ujkanović Enis

PRIMENA INFORMACIONIH SISTEMA U UPRAVLJANJU HALAL PROIZVODIMA

Trajković Dušan, Mikarić Bratislav, Nikolić Zoran,

POSLOVNA ANALIZA PODATAKA PRIMENOM OLAP SISTEMA

Trifunović Savo, Kovacs Erno, Kolarević Milan, Skorup Ana

ZNANJE TECHNE INFORMATICA I MENADŽMENT

Veljović Alempije, Jevremović Zoran, Knežević Tatjana

PRIMENA ORACLE DATA WAREHOUSE U ANALIZI USPEŠNOSTI STUDENATA

Živanović Vlada, Živanović Nada

SAVREMENI ALATI POSLOVANJA PREDUZEĆA