ZBORNIK REZIMEAIT VEŠTAK
i
POSLOVNI I PRAVNI FAKULTET
"Union – Nikola Tesla" Univerziteta u Beogradu

uz podršku
MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE
i
MINISTARSTVA PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE

u saradnji sa
Univerzitetom transporta „Todor Kableškov“,
Sofija, Bugarska

Bukovinskim Univerzitetom, ,
Černivci, Ukrajina
Fakultetom bezbednosnog inženjerstva Univerziteta u Žilini,
Žilina, Slovačka

Visokom školom ekonomije i menadžmenta državne uprave,
Bratislava, Slovačka
Majkopskim državnim tehnološkim univerzitetom,
Majkop, Rusija

Tehnološkim univerzitetom iz Ninba,
Ningbo, Kina
Ruskim državnim humanističkim univerzitetom - ogranak Domodedovo,
Domodedovo, Rusija

Jan Długosz University,
Czestochowa, Poljska
North-Caucasian Institute of Business, Engineering and Information Technology,
Armavir, Rusija
i
MESTE,
Beograd

organizuju
Međunarodnu naučnu konferenciju
ZITEH '18
SAVREMENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – UPOTREBA, ZLOUPOTREBA I ZAŠTITA
u Beogradu
26. septembra 2018.

Naučni odbor konferencije
prof. dr Zoran Čekerevac, PPF i IT Veštak Beograd - Predsednik
prof. dr Srđan Blagojević, IT Veštak - Kopredsednik
prof. dr Milija Bogavac, PPF Beograd – Kopredsednik
prof. dr Dragana Bečejski Vujaklija, IT Veštak, Beograd
prof. dr Dragan Đurđević, Akademija za nacionalnu bezbednost, Beograd
prof. Daniela Todorova, PhD, VTU „Todor Kableškov“, Sofija
prof. Mikhail Manylich, PhD, BU, Černivci
prof. Kuiževa Saida Kazbekovna, CSc, MGTU, Majkop
Prof. Dr. Lyu Zhongda, NUT, Ningbo
prof. Ing. Viera Cibakova,PhD, VŠEMvs, Bratislava
prof. dr Evgenij Safonov, RGGU, Domadedovo
prof. dr Petar Kolev, VTU „Todor Kableškov“, Sofija
prof. dr Yaroslav Vyklyuk, Bukovinski Univerzitet, Černivci
prof. ing. Zdenek Dvorak, PhD, FBI, Žilina
prof. dr Ludmila Prigoda, MGTU, Majkop
prof. dr Sergei Kirsanov, IMD, Sankt Peterburg
dr Wang Bo, docent, Ninbo TU, Ninbo
doc. Stanislav Filip, PhD, VŠEMvs Bratislava
doc. dr Vladica Babić, Pravni fakultet, Univerzitet Vitez
Dr. Oksana Koshulko, PhD, PSU, Novopolotsk

Organizacioni odbor konferencije
prof. dr Srđan Blagojević, IT Veštak - kopredsednik
prof. dr Milija Bogavac, PPF Beograd – kopredsednik
prof. dr Zoran Čekerevac, PPF i IT Veštak Beograd
mr Momir Ostojić
mr Milanka Bogavac
Aleksandar Matić, dipl. pr.

Cilj konferencije
Sticanje i razmena znanja o savremenim trendovima u razvoju informaciono-komunikacionih tehnologija, načinima i mogućnostima njihove primene i prepoznavanja, sprečavanja, dokazivanja, veštačenja i sankcionisanja zloupotreba u informaciono-komunikacionim tehnologijama.
Upoznavanje javnosti sa rezultatima konferencije.

Osnovni koncept
Na sednicama će biti prezentovani radovi po pozivu i prijavljeni radovi po izboru Programskog odbora. Rezimei svih radova po pozivu i prihvaćenih prijavljenih radova biće publikovani u Zborniku rezimea (na CD) registrovanom u Narodnoj biblioteci Srbije, a kompletni radovi će biti publikovani u okviru specijalnog broja akademskog žurnala FBIM Transactions.

Tematske oblasti - Sekcije konferencije
NOVE TEHNOLOGIJE
 • Blokčejn tehnologija
 • Internet stvari
 • Kriptovalute
 • ...

 • ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
 • Kriminogeni faktori
 • Potencijalni ciljevi zloupotrebe
 • Kategorije zloupotrebe, kompjuterski kriminal, kiber-terorizam, obaveštajno delovanje, informaciono ratovanje
 • Nove forme zloupotreba IT
 • Metode i tehnike zloupotrebe
 • Motivi i profili izvršilaca
 • Otkrivanje i dokazivanje
 • Mesto i uloga državnih organa, obrazovnih ustanova i medija
 • Sudsko veštačenje u oblasti IT
 • Sankcionisanje
 • Terminologija i standardi
 • Informatička etika
 • Međunarodna saradnja u oblasti kompjuterskog kriminala
 • Forenzički alati, hardverski i softverski alati, verifikacija i validacija alata
 • Digitalna forenzika (računara, RM, softvera)
 • Digitalna forenzika računara u radu (live forensic)
 • Forenzičke tehnike i alati za upravljanje kompjuterskim incidentom
 • ...

 • ZAŠTITA
 • Informaciona bezbednost
 • Politike zaštite
 • Arhitektura sistema zaštite
 • Aspekti zaštite: normativni, fizičko-tehnički i logički aspekt
 • Kripto zaštita – KEMZ i zaštita
 • TEMPEST standard i zaštita
 • Steganografija i digitalni vodeni pečat
 • Zaštita: na Internetu, baza podataka, PC
 • Zaštita u računarima i računarskim mrežama
 • Metodologija zaštite web aplikacija
 • Zaštita: privatnosti i intelektualne svojine
 • Evoluacija sistema zaštite (sertifikacija itd.)
 • Metrički sistemi u oblasti zaštite
 • Upravljanje rizikom (modeli i metode)
 • Upravljanje programom zaštite
 • Dokumenta i standardi zaštite
 • Metodologije za razvoj sistema zaštite
 • Projektovanje sistema zaštite
 • Etičko hakovanje
 • Evaluacija i poboljšavanje procesa zaštite
 • Zakonska regulativa u svetu i kod nas
 • Modeli obuke
 • ...

 • Jezici izlaganja na konferenciji
  Engleski Srpski Ruski

  Jezici članaka
  Engleski Srpski

  Važni datumi

  10.09.2018. Poslednji datum za prijem radova na srpskom i engleskom jeziku i prijava za učešće
  15.09.2018. Autor zadužen za korespodenciju će biti obavešten i-mejlom o prihvatanju rada za izlaganje na konferenciji i za publikovanje, ili o potrebnim korekcijama rada.
  25.09.2018. Poslednji rok za slanje konačne verzije članka
  20.09.2018. Datum objavljivanja programa rada konferencije

  Važni kontakti

  Kontakt osobe: prof. dr Zoran Čekerevac prof. dr Srđan Blagojević
  email: ziteh@itvestak.org.rs ziteh@itvestak.org.rs

  URLs:
  www.itvestak.org.rs
  www.ppf.edu.rs
  www.meste.org/ZITEH_18.html

  Načini učestvovanja na konferenciji
  1. Lično učešće sa radom
  Pravi cilj Konferencije je da što više autora radova lično učestvuje, uživo prezentujući svoje radove drugima. To će im omogućiti da se obrate ostalima, da odgovore na pitanja, razmene ideje i iskustva itd.

  2. In absentia
  To znači da autor može učestvovati i samo slanjem rada.
  U tom slučaju, rad će biti pregledan. Apstrakt rada će biti objavljen u Zborniku rezimea, a ceo članak u FBIM Transactions.

  3. Lično učešće bez rada
  Moguće je i lično učestvovati bez rada, samo putem prisustvovanja Konferenciji, učešća u diskusiji, dobijanja zbirke radova i slično. Oni koji se opredele za ovaj vid učešća imaće ista prava i obaveze kao i učesnici sa radovima, osim što iz jasnih razloga neće prezentovati svoj rad, niti će on biti objavljen.

  Mesto i vreme održavanja konferencije
  Poslovni i pravni fakultet
  Knez Mihailova 33
  Beograd
  Otvaranje konferencije u 10:00

  Uputstva autorima
  Broj radova po autoru - Jedan učesnik konferencije može da se pojavi kao autor u najviše dva rada, i to samo jednom kao prvi autor.

  Radovi mogu da budu napisani na engleskom ili srpskom (ili srodnom) jeziku.
  Maksimalan broj koautora jednog rada je 3. (Broj autora po radu je po pravilu jedan, ili dva, a U opravdanim slučajevima prihvatljiva su tri koautora.)

  Tekst procesor: Microsoft Word 2007 ili noviji
  Format: A4 (210 mm x 297 mm)
  Sve margine: 2,5 cm
  Tabulator: 1 cm
  Razmak linija: 1,15 linija
  Font teksta rada: Arial, Normal, 10pt.
  Dužina članka: 7 – 12 stranica (približno 25.000 – 40.000 karaktera sa blank karakterima)
  Naziv rada: maksimalno 12 reči, UPPERCASE, Arial, Cambria, Bold, 24pt.
  Title of the article: UPPERCASE, Arial, Cambria, Bold, 18pt.
  Autori: Ime i prezime prvog autora, Cambria, Bold, 14 pt.
  Naziv i adresa poslodavca prvog autora, e-mail adresa prvog autora, Cambria, 14 pt.
  Ime i prezime drugog autora, Cambria, Bold, 14 pt.
  Naziv i adresa poslodavca drugog autora, e-mail adresa drugog autora, Cambria, 14 pt.
  Ime i prezime trećeg autora, Cambria, Bold, 14 pt.
  Naziv i adresa poslodavca trećeg autora, e-mail adresa trećeg autora, Cambria, 14 pt.
  Apstrakt (na srpskom): 200-250 reči, Arial, Italic, 10 p, na početku rada
  Abstract (in English): 200-250 words, Arial, Italic, 10 p, after the Apstrakt
  Ključne reči: Posle Abstract-a, 5 to 8 ključnih reči na srpskom, Italic, 10 p.
  Keywords: After the Ključne reči, 5 to 8 keywords, Italic, 10 p.
  Naslov poglavlja: UPPERCASE, Arial, bold, 12 p.
  Naslov potpoglavlja: Sentence case, Arial, bold, 12p.
  Treći nivo naslova: Sentence case, Arial, 10pt, Bold
  Citirani radovi: APA Style, Arial, 10pt, Normal, spisak citiranih radova se postavlja na kraju rada
  Fusnote: Arial, 9pt, Normal

  Prijava i dostavljanje radova
  Prijava se može preuzeti na adresi: https://meste.org/ZITEH/Prijava.docx
  Prvi autori su dužni da dostave rad i prijavni obrazac. Izuzetno, prvi autor može da ovlasti drugog autora ili treće lice da u njegovo ime dostavi rad i prijavu rada.
  Prijavu i rad treba dostaviti zajedno imejlom na adresu: ziteh@meste.org
  Uz svaki rad treba dostaviti njegovu prijavu. Jednim mejlom se prijavljuje jedan rad
  Model
  Šablon za izradu rada može se preuzeti sa: https://meste.org/ZITEH/Template_s.docx

  Kotizacija
  Participacija za učešće na konferenciji iznosi 4.500 RSD po učesniku konferencije i pokrivaće deo troškova organizacije, Zbornik rezimea na DVD-u, osveženja tokom pauza i zajednički ručak.
  Kotizacija je po učesniku, ne po članku
  Tako, ako su na jednom radu dva autora i oba fizički prisustvuju na konferenciji, svaki od njih plaća svoju kotizaciju. Nasuprot tome, ako jedan autor lično učestvuje u radu konferencije, a drugi ne, samo učesnik plaća svoju kotizaciju.
  Aktivni članovi Udruženja IT Veštak oslobođeni su plaćanja kotizacije.
  Autori koji ne prisustvuju radu konferencije već samo šalju svoj rad oslobođeni su plaćanja kotizacije, a ukoliko žele Zbornik rezimea, plaćaju 2.200 RSD + poštanske troškove.

  Ručak 26. septembar 2018.
  Cena ručka za učesnike koji su oslobođeni kotizacije je 2.500 RSD.

  Uputstvo za plaćanje
  Elementi za plaćanja biće objavljeni do 01.09.2018, o čemu će učesnici konferencije biti blagovremeno obavešteni